การประชุมครั้งที่ 3/2566 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ

Facebook Comments Box