การประชุมครั้งที่ 2/2566 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ

Facebook Comments Box