การประชุมครั้งที่ 4/2566 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ คัดเลือกผู้แทนกองทุนฯร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ

Facebook Comments Box