ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังม่วง ในการเสนอรายชื่อเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลวังม่วง โดย สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และนายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง ร่วมกับประธานชุมชน และสมาชิกสภาจัด ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังม่วง ในการเสนอรายชื่อเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3เทศบาลตำบลวังม่วง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1. ประเด็นในเรื่องการมีส่วนร่วม
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังม่วง ในการเสนอรายชื่อ เด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลวังม่วง
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
มีผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน เป็นคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังม่วง เพื่อหารือเสนอรายชื่อเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
3. ผลจากการมีส่วนร่วม
รายชื่อเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 ราย และผู้พิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจำนวน 1 ราย
4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังม่วงได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฯ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ต่อไป

Facebook Comments Box