โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


ในวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้กับแกนนำสุขภาพ อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนการใช้นวัตกรรมสุขภาพ “ผ้าขาวม้าพาเพลิน” ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลวังม่วง

Facebook Comments Box