โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลวังม่วง
นำโดยนายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรม No Gift policy ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังม่วง ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา