โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยมีวิทยากรจากท้องถิ้นอำเภอวังม่วง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง และมีการมอบถังขยะเปียก ลดโลกร้อนให้กับประชาชน เพื่อเป็นบ้านต้นแบบในการจัดการขยะอินทรีย์

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา