การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการยรรยายความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคหัด โรคอีสุกอีใส โรคอุจจาระร่วงและโรคติดต่อที่อุบัติขึ้นใหม่ โดยมีประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลวังม่วง

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา