การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ( Environment Health Accreditation : EHA ) ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาตำบลวังม่วงได้รับการตรวจมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจโดยคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเหตุรำคาญ การออกใบอนุญาต และการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา