การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน

ทำไมแต่ละบ้านจึงควรมีถังดักไขมันจากที่ทราบกันแล้วว่า “ถังดักไขมัน” เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดักจับไขมันไม่ให้ปะปนไปกับน้ำที่ผ่าน การใช้งานต่างๆภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นน้ำทิ้งที่ใช้จากการอาบน้ำหรือน้ำทิ้งที่ใช้แล้วจากอ่างล้างจานในห้องครัวก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะแล้ว อีกเหตุผลที่ควรมีถังดักไขมันภายในบ้านก็เพราะว่ามีประโยชน์ช่วยดักจับไขมันไม่ให้อุดตัดท่อน้ำทิ้งแล้วยังช่วยในเรื่องของการป้องกันของแหล่งสะสมโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้งและกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์จากน้ำที่น้ำเสียจากเศษอาหารรวมถึงไขมันจากการทำอาหารที่ตกค้างภายในท่อเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นย้อนกลับเข้ามาจุดต่างๆ ของท่อระบายน้ำภายในบ้านได้ดีอีกด้วย

รณรงค์ลดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร

รณรงค์ลดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ด้วยเทศบาลตำบลวังม่วง ตระหนักว่า ปัจจุบันมีการใช้โฟมบรรจุอาหารปรุงสำเร็จซึ่งส่วนใหญ่มีความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียส และมีไขมัน ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมี เช่น สารสไตรีน เบนซิน พทาเลท กับอาหารที่ใช้โฟม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก สมองเสื่อม เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เป็นหมันหญิงมีครรภ์อาจทำให้เกิดลูกที่มีอาการดาวน์ซินโดรม เป็นต้น นอกจากนี้ขยะจากโฟมบรรจุอาหารเป็นขยะที่ย่อยสลายยากใช้เวลาถึง 450 ปี กว่าจะสลายตัวได้หมด ซึ่งหลายประเทศได้ยกเลิกการใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร เทศบาลตำบลวังม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพดี ของคนวังม่วง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน อาทิ ร้านขายอาหาร ผู้บริโภค ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (N0 Foam) เพื่อสุขภาพดีของประชาชนโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังม่วง จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณถนนวังม่วง-มวกเหล็ก (แยกบายพาส) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลวังม่วงนำโดยนายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการช่วยเหลือ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสุนนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 5 บริเวณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ควรได้รับการสงเคราะห์ ให้ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังม่วงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับบทบาทการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้มีความรู้ ความตระหนักในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการคลอดก่อนกำหนด โดยมีการฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง

การประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำต่าง ๆ

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอากาศจะมีความเย็นและชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรตา รวมถึงเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค ดังนั้น เทศบาลตำบลวังม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอื่น ๆ ให้กับประชาชนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิดโรค

1 2 7