หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์ผาย
ปลัดเทศบาล รักษาราชแทนนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
โทร : 036-359412
 


นางจรรยา กุลวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 036-359412 ต่อ19


นางสาวนันทนา พูลเผ่า
ผู้อำนวยการคลัง
โทร : 036-359412 ต่อ21
 


นางสาววัฒนา วิเศษฤิทธิ์
หัววหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036-359412 ต่อ22


นายสมชาย ทรงหอม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการผู้อำนวยการกองประปา
โทร : 036-359412 ต่อ24