หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
 


นายพิเชษฐ์ เจริญสุข
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง


นายสมชาติ หมวกเหล็ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
 


นางสุดารัตน์ ดิบแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง


นางดรรชนี รัตนมรรคา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง