การประชุมครั้งที่ 2/2566 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ

การประชุมครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเพื่อจัดทำแผนงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนสุขภาพชุมชน พิจารณาอนุมัติโครงการปีงบประมาณ 2566 และรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ

1 2 3