หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
     

 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ (e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนธันวาคม 2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือนธันวาคม 2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
 
ข้อสั่งการจากการประชุม คกก.นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 222