กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 การพิจารณาอนุมัติโครงการปีงบประมาณ 2566

Facebook Comments Box