หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นายธนาธิป หัตถรุ่งเรือง
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
 


สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ
รองประธานสภาเทศบาลวังม่วง


นายโสภณ มหาวัง
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 


นายบัณฑิต คัมภีระ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนรินทร์ เรืองศรี
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวพิมพ์พจี ธรรมจิตรสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนพดล นรินทร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเรือง เล็กทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมปัญญา กี่สง่า
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประชัน พัดลม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมศักดิ์ มูลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล