โครงการ อบรมวินัยเบื้องต้นผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดโครงการ อบรมวินัยเบื้องต้นผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยมี นายเฉลิมชัย สุขยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้วามรู้ ในการอบรม

Facebook Comments Box