หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 16.26 น. โดย คุณ จิราพร หวังกุศล

ผู้เข้าชม 34 ท่าน