หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 

 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
 

กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวิสาขบูชา               (กาวนข้าทิพย์) ประจำปี 2561 ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดภิบาลวังม่วง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและยกย่องเชิดชูรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระพทุธคุณอันหาที่เปรียบมิได้ขององค์พระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ โดยมีกิจกรรมการกวนข้าวมธุปายาส(ข้าวทิพย์) ซึ่งมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  
ส่วนราชการ  พ่อค้า ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 10.09 น. โดย คุณ มยุรี กองสุทธิใจ

ผู้เข้าชม 361 ท่าน