หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2556 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2553 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่3) พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
   1     (2)     3      4      5