หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ครั้งที่1 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)