หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ้มเติมถึง (ฉบับที่5)พ.ศ.2558  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 15.08 น. โดย คุณ มยุรี กองสุทธิใจ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน