กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

Facebook Comments Box
ติดต่อเรา