หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางจรรยา กุลวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนันทนา พูลเผ่า
ผู้อำนวยการคลัง


นางสาววัฒนา วิเศษฤิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายสมชาย ทรงหอม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการผู้อำนวยการกองประปา


นายณรงค์กร เอี่ยมจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา