หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์
ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร : 086-3820419
 
สำนักปลัด
 


นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-3617018


นางสาวชนิดาภา กรุตไทย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางมยุรี กองสุทธิใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวชิดชนก สมสอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธัญญาเนตร์ พูนนิกร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายประภากร มากมี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายคำเหลี่ยม งอกอั้น
คนงาน