หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
  


นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์ผาย
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวชนิดาภา กรุตไทย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางมยุรี กองสุทธิใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายประภากร มากมี
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติการ


นางสาวชิดชนก สมสอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวณภาณัฐส์ มั่นทอง
นักพัฒนาชุมชน