หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
นายสุเทพ ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์ผาย
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายประวิช สอนมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวโชติกา เชียงทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายชัยฐาพัน นิ่มทอง
พนักงานขับรถยนต์


นางเรณู ผึ้งลาน
คนงาน


นายวุฒิชัย หมวกเหล็ก
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา


นางสาวสาคร เล็กเมฆา
คนงานทั่วไป