หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์ผาย
ปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวนันทนา พูลเผ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทัชชภร พุ่มเถื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางลัดดาวรรณ เหมือนคล้าย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ