หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์ผาย
ปลัดเทศบาล
 
 


นางจรรยา กุลวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม


นางเบญจมาศ วงศ์รุ่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวณภัทชา จอจีน
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพชำนาญการ


นายจรัล ลานเจริญ
พนักงานขับรถขยะมูลฝอย


นายหวัง ลานเจริญ
พนักงานขับรถขยะมูลฝอย


นายชูชาติ แตงเพ็ง
พนักงานขับรถขยะมูลฝอย


นายอำนาจ อยู่หนู
คนงานประจำรถขยะมูลฝอย