หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 


นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์ผาย
ปลัดเทศบาล
 
 


นายสมชาย ทรงหอม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการผู้อำนวยการกองประปา
รักษาการผู้อำนวยการกองประปา


นางสาวมาลี หวั่นท๊อก
พนักงานจดมาตรน้ำ


นายปิยวัฒน์ ลุยทอง
ช่างก่อสร้าง


นางปุญชรัศมิ์ ศรีคำพันธ์
คนงานทั่วไป