หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง ซุ้ม ศาลาที่พักผู้โดยสาร
   
พัฒนาระบบจราจร
   
พัฒนาระบบโทรคมนาคม
   
พัฒนาระบบประปา
   
พัฒนาระบบไฟฟ้า
 
 
 
 
บริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
ด้านสังคมสงเคราะห์
 
 
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
   
ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
   
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม