หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม