หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง
วิสัยทัศน์
" องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ
สู่ธรรมาภิบาลคู่ชุมชน ส่งเสริมประชาชน
ให้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง
1
2
3
 

เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
 
   
 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงในทุกชุมชน
 
 
   
  มีแหล่งผลิตน้ำประปา ทั้งหมด 5 จุด ประกอบด้วยประปาผิวดินและประปาบาดาล
 
ประปาเก่า หลังการไฟฟ้า เป็นประปาผิวดิน ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ 60 ลบ.ม. ต่อ ชม.
 
ประปา วังแก้ว ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ 20 ลบ.ม. ต่อ ชม.
 
ประปาหมู่บ้านอารมณ์ดี ปริมาณที่ผลิตได้ 10 ลบ.ม. ต่อ ชม.
 
ประปาวัดภิบาล ปริมาณการผลิตน้ำ 20 ลบ.ม.
 
ประปาท้ายวัง ปริมาณการผลิตน้ำที่ผลิตได้ 10 ลบ.ม. ต่อชม.