หน้าแรก

Slide
pic-97
ยินดีต้อนรับ
เทศบาลตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220

โทรศัพท์ 036-359412

pic-97
วังม่วงเศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลวังม่วง


วังม่วง เมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล


ข้อมูลทั่วไป

จำนวนประชากร (คน)

ประชากรชาย (คน)

ประชากรหญิง (คน)

หลังคาเรือน (หลัง)

พื้นที่ (ตร.กม.)

31/08/2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/08/2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/06/2566 ประกาศผู้ชนะนเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และทางเท้า สายวังม่วง-ป่าลานหินดาด
01/06/2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 3 (สายวังม่วง-ป่านลานหินดาด) พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และทางเท้า
15/05/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
16/02/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.2134 ซอยกลุ่มสุพรรณ หมู่ที่ 7 ชุมชนวัดภิบาล ตำบลคำพราน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 เมตรเทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
27/01/2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 (27 มกราคม 2566)
20/01/2566 กำหนดราคากลางพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566
11/01/2566 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
11/12/2565 แผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565
21/10/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยมะค่างาม 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2565)
06/10/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเทศบาล 19 เทศบาลตำบลวังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/10/2565)
01/09/2565 ประกาศ เรื่อง ขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 20
11/08/2565 ประกาศ เรื่อง ขอใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขาชนิดกึ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลขชนบท สบ 4005 (สายวังม่วง-ซับสนุ่น) ฯ
28/08/2566 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ว่าง
27/06/2566 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังม่วง
19/06/2566 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังม่วง
13/06/2566 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
29/05/2566 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
07/03/2566 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ที่ว่าง
27/06/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21/06/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
17/03/2565 ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
07/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบบวังม่วง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังม่วง

<<ประกาศทั้งหมด >>

รู้จักเทศบาลตำบลวังม่วง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ EGP

ประกาศเชิญชวน

นายสุเทพ ดิบแดง

นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
สายด่วน นายกฯ 0816448088

นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์

ปลัดเทศบาล
สายด่วน ปลัดฯ 0863820419

สถิติผู้เข้าชม

คลิกเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์กร
สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ช่องทางติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ /
แสดงความคิดเห็น และแจ้งเรื่องอื่นๆ

โทรศัพท์ : 036-359412
e-mail : tassabanw@gmail.com
>