หัวหน้าส่วนราชการ

นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ 
ปลัดเทศบาล
โทร. 089-801-0419  

นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-361-7018

นางสาวนันทนา พูลเผ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 086-063-2706 

นายสมชาย ทรงหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 062-614-7888 

นายณรงค์กร เอี่ยมจันทร์   
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 081-850-4847

นางจรรยา กุลวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 082-461-9129 

นายสมชาย ทรงหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร. 062-614-7888