หัวหน้าส่วนราชการ

นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ 
ปลัดเทศบาล   

นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนันทนา พูลเผ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นายสมชาย ทรงหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง 

นายณรงค์กร เอี่ยมจันทร์   
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางจรรยา กุลวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายสมชาย ทรงหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา 

ติดต่อเรา