กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจรรยา กุลวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเบญจมาศ วงศ์รุ่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไ

นางสาวณภัทชา จอจีน
นักวิชาการสาธารณสุข

นายหวัง ลานเจริญ 
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

นายชูชาติ แตงเพ็ง
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

นายอำนาจ อยู่หนู
คนงานประจำรถขยะ

นายบุญเชิด ลานเจริญ
คนงานประจำรถขยม

นางสาวศุรภาภัทร น้อยแก้ว
คนงาน

นางวันเพ็ญ ลานเจริญ
คนงาน

นายคชภา โพธิ์เนียม
คนงาน

นายจรัล ลานเจริญ 
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวแก้วใจ ภิชัย
คนงาน

นางสำรี งอกอั้น  
คนงาน

นายธีระศักดิ์ ลานเจริญ 
พนักงานจ้างเหมา

นายรัตนชัย  ทองมา
พนักงานจ้างเหมา

นายโฆษิต กองสอน 
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนริสา นาคน้อย 
พนักงานจ้างเหมา

นายรศิตา ลานเจริญ
พนักงานจ้างเหมา

ติดต่อเรา