กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจรรยา กุลวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 082-461-9129

นางเบญจมาศ วงศ์รุ่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไ
โทร. 081-790-1018

นางสาวณภัทชา จอจีน
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร. 088-647-3522

นายหวัง ลานเจริญ 
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
โทร. 093-313-9332

นายชูชาติ แตงเพ็ง
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
โทร. 082-028-4326

นายอำนาจ อยู่หนู
คนงานประจำรถขยะ
โทร. 084-311-6761

นายบุญเชิด ลานเจริญ
คนงานประจำรถขย
โทร. 092-693-1306

นางสาวศุรภาภัทร น้อยแก้ว
คนงาน
โทร. 084-915-0260

นางวันเพ็ญ ลานเจริญ
คนงาน
โทร. –

นายคชภา โพธิ์เนียม
คนงาน
โทร. 098-959-1108

นายจรัล ลานเจริญ 
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 085-131-9438

นางสาวแก้วใจ ภิชัย
คนงาน
โทร. 082-198-6477

นางสำรี งอกอั้น  
คนงาน
โทร. 062-440-1652

นายธีระศักดิ์ ลานเจริญ 
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

นายรัตนชัย  ทองมา
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

นายโฆษิต กองสอน 
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

นางสาวนริสา นาคน้อย 
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

นายรศิตา ลานเจริญ
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

ติดต่อเรา