วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วังม่วง เมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความแข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา
เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
ส่งเสริมเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ติดต่อเรา