กองการศึกษา

นายณรงค์กร เอี่ยมจันทร์   
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 081-850-4847

นางสาวธัญลักษณ์ ชัยราช
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 083-902-6496

นางสาวนภาภรณ์ อินทร์น้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
080-667-6127

นางสาววรันดา คูณทวี
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 091-738-4128

นางสาวสิริรัตน์ เครือวงษา
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 080-090-3707

ติดต่อเรา