กองการศึกษา

นายณรงค์กร เอี่ยมจันทร์   
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ ชัยราช
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนภาภรณ์ อินทร์น้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรันดา คณทวี
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสิริรัตน์ เครือวงษา
พนักงานจ้างเหมา

ติดต่อเรา