ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศราคากลาง

ติดต่อเรา