กองช่าง

นายสมชาย ทรงหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 062-614-7888

นางสาวดอกรัก ศรีอ่อน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 089-615-5194

นายชลณวัฒน์ ชารัตน์
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 064-950-5488

นายวิชัย เพียรสูงเนิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร.061-643-4843

นางสาวอรอนงค์ ช่วยสัตย์
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 092-442-7087

นายวีรวุฒิ สุขเสนา
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

ติดต่อเรา