กองช่าง

นายสมชาย ทรงหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวดอกรัก ศรีอ่อน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชลณวัฒน์ ชารัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายวิชัย เพียรสูงเนิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวอรอนงค์ ช่วยสัตย์
พนักงานจ้างเหมา

นายวีรวุฒิ สุขเสนา
พนักงานจ้างเหมา

ติดต่อเรา