สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง

นายนรินทร์ เรืองศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังม่วง   

นายสุรพงษ์ บุญอ่อน 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังม่วง

นายจรูญโรจน์  เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 

นายสมศักดิ์ มูลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 

นางสาวเกวลี ช้างยอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 

นางสาวทิพวรรณ แก้วสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 

นางสาวจิราภรณ์ บุญวิบูลย์วัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 

นางสาวพิสมัย บุญราศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 

นายณรงค์ชัย มาตรวิจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 

นายเกรียงศักดิ์ โมกขะศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 

ติดต่อเรา