สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง

นายนรินทร์ เรืองศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังม่วง 
โทร. 086-616-4070  

นายสุรพงษ์ บุญอ่อน 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 087-999-3277

นายจรูญโรจน์  เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 098-617-8928

นายสมศักดิ์ มูลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 087-121-9730

นางสาวเกวลี ช้างยอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 082-233-6363 

นางสาวทิพวรรณ แก้วสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 081-994-1810

นางสาวจิราภรณ์ บุญวิบูลย์วัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 096-490-9326 

นางสาวพิสมัย บุญราศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 092-989-3436 

นายณรงค์ชัย มาตรวิจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 084-106-7850

นายเกรียงศักดิ์ โมกขะศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังม่วง
โทร. 080-106-6661