คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ  ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
โทร. 081-644-8088

นายสมชาติ หมวกเหล็ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
โทร. 081-807-8361

สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
โทร. 089-922-9195

นายสุทธิรักษ์ สุนทรประเสริฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 086-472-8826