คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ  ดิบแดง
นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

นายสมชาติ หมวกเหล็ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง

ติดต่อเรา