สำนักปลัด

นายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ 
ปลัดเทศบาล

นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐ  รองสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวชนิดาภา กรุตไทย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวรุจิรา ขุนราษฎร์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธัญญานุช นันทะศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายประภากร มากมี
เจ้าพนักงานทะเบียน

นายอาภากร เกตุแก้ว 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวุฒิชัย หมวกเหล็ก
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

นางสาวสาคร เล็กเมฆา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวโชติกา เชียงทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายประวิช  สอนมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธีปกรณ์ กันต์ธินภัทร์ 
พนักงานขับรถยนต์

นายวิมล ชุนลีประเสริฐ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธนพรชัย ฉัตรพันกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกฤษกร หวั่นท๊อก
พนักงานดับเพลิง

นายภาศุ แสงแก้ว  
พนักงานดับเพลิง

นายปิยะวัฒน์ บัวสำลี 
พนักงานดับเพลิง

นายฤทธิชัย แสนขุนทด
พนักงานดับเพลิง

นายวันชนะ ฤทธิโชติ
พนักงานดับเพลิง

นายบุญเชิด กุนชนะ
พนักงานดับเพลิง

นายภูมอนุรักษ์ ศรีคำพันธ์
พนักงานวิทยุ

นายกิตติภัทร บรรดาศักดิ์ 
พนักงานจ้างเหมา

นายรัฐกิจ   คำภีระ 
พนักงานจ้างเหมา

นางหวาน อุส่าห์    
พนักงานจ้างเหมา

นางรัชนาภรณ์  คงเจริญ
คนงาน

นางสาวสุนิสา  ราชประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา

ติดต่อเรา