สำนักปลัดเทศบาล

นางสาววัฒนา วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-361-7018

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. –

นางสาวชนิดาภา กรุตไทย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร. 097-087-5485


ฝ่ายอำนวยการ
งานบริหารงานทั่วไป

นายประวิช  สอนมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 080-018-4921

นายธีปกรณ์ กันต์ธินภัทร์ 
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 098-360-8795

นางสาวสุนิสา  ราชประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 092-270-9068

นางหวาน อุส่าห์
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 086-126-4619

นางเรณู ผึ้งลาน
พนักงานจ้างเหมา
โทร.092-404-8457


งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวรุจิรา ขุนราษฎร์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 088-645-5735

นางสาวสาคร เล็กเมฆา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร. 098-417-5608


งานพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
โทร. –

นางรัชนาภรณ์ คงเจริญ
คนงาน
โทร. 097-456-9369


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญญานุช นันทะศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.096-168-8346

นางสาวโชติกา เชียงทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 093-459-1593


ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎร์

นายประภากร มากมี
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร. 063-784-9773


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอาภากร เกตุแก้ว 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. 082-484-3599

นายวุฒิชัย หมวกเหล็ก
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
โทร. 083-753-6795

นายวิมล ชุนลีประเสริฐ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 082-199-5991

-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. –

นายภูมอนุรักษ์ ศรีคำพันธ์
พนักงานวิทยุ
โทร.083-428-2298

นายกฤษกร หวั่นท๊อก
พนักงานดับเพลิง
โทร. 065-507-3425

นายภาศุ แสงแก้ว  
พนักงานดับเพลิง
โทร. 091-727-1749

นายฤทธิชัย แสนขุนทด
พนักงานดับเพลิง
โทร. 095-516-3291

นายปิยะวัฒน์ บัวสำลี 
พนักงานดับเพลิง
โทร. 085-423-0185

นายวันชนะ ฤทธิโชติ 
พนักงานดับเพลิง
โทร. 092-876-1669

นายบุญเชิด กุนชนะ
พนักงานดับเพลิง
โทร. 099-498-8037

-ว่าง
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

นายรัฐกิจ   คำภีระ 
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 063-175-1390