ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมตามวิถีภูมิปัญญาไทย
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม