กองคลัง

นางสาวนันทนา พูลเผ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางลัดดาวรรณ เหมือนคล้าย  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพรปวีณ์ พรหมจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวจิราพร แก้วจันทร์
คนงาน

นายสนณรงค์ โพธิ์รัง
คนงาน

นางสาวจิราพร หวังกุศล
คนงาน

นางสาวรุ่งทิพย์ พวงดอกไม้
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวณัฎฐณิชา อินทรักษา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุภาพร มลวัง
พนักงานจ้างเหมา

ติดต่อเรา