กองคลัง

นางสาวนันทนา พูลเผ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 086-063-2706

นางลัดดาวรรณ เหมือนคล้าย  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
โทร. 086-164-3706

– ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
โทร. –

นางสาวพรปวีณ์ พรหมจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร. 082-482-9065

นางสาวจิราพร แก้วจันทร์
คนงาน
โทร. 065-551-5131

นายสนณรงค์ โพธิ์รัง
คนงาน
โทร. 062-558-4184

นางสาวจิราพร หวังกุศล
คนงาน
โทร. 090-116-1309

นางสาวจิราพร แก้วจันทร์
คนงาน
โทร. 065-551-5131

นายสนณรงค์ โพธิ์รัง
คนงาน
โทร. 062-558-4184

นางสาวจิราพร หวังกุศล
คนงาน
โทร. 090-116-1309

นางสาวชนิดา แก้วมณี
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

ติดต่อเรา