กองประปา

นายสมชาย ทรงหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

นายปิยวัฒน์ ลุยทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวชาณิษารัตน์ ศรีคำพันธ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางปุญชรัศมิ์ ศรีคำพันธ์
คนงาน

นางสาวนิภาพัฒน์ นิคมทัศน์
พนักงานจ้างเหมา

นายศักดิ์ชัย ทองนิตร
พนักงานจ้างเหมา

ติดต่อเรา