กองประปา

นายสมชาย ทรงหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร. 062-614-7888

นายปิยวัฒน์ ลุยทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวชาณิษารัตน์ ศรีคำพันธ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร. 093-029-8964

นางปุญชรัศมิ์ ศรีคำพันธ์
คนงาน
โทร. 064-498-8492

นางสาวนิภาพัฒน์ นิคมทัศน์
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 096-828-1615

นายศักดิ์ชัย ทองนิตร
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 062-282-2354

นางปุญชรัศมิ์ ศรีคำพันธ์
พนักงานจ้างเหมา
โทร. –

ติดต่อเรา