กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 การพิจารณาอนุมัติโครงการปีงบประมาณ 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

การประชุมครั้งที่ 2/2566 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ

การประชุมครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเพื่อจัดทำแผนงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนสุขภาพชุมชน พิจารณาอนุมัติโครงการปีงบประมาณ 2566 และรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ