โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังม่วง จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณถนนวังม่วง-มวกเหล็ก (แยกบายพาส) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณริมถนนเทศบาล 2 (หน้าอำเภอ – มะค่างาม) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยมีวิทยากรจากท้องถิ้นอำเภอวังม่วง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง และมีการมอบถังขยะเปียก ลดโลกร้อนให้กับประชาชน เพื่อเป็นบ้านต้นแบบในการจัดการขยะอินทรีย์

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ( Environment Health Accreditation : EHA ) ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาตำบลวังม่วงได้รับการตรวจมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจโดยคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเหตุรำคาญ การออกใบอนุญาต และการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 การพิจารณาอนุมัติโครงการปีงบประมาณ 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง ป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง ป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยทำ ความสะอาดบริเวณรอบนอกของอาคารศูนย์เด็กเล็ก ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดของเล่น บริเวณสนามเด็กเล่น นอกเหนือจากนั้นแล้วภายในอาคารศูนย์เด็กเล็ก ก็ได้ปัดกวาดทำความสะอาดจัดให้เป็นระเบียบ พร้อมทั้ง พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ตลอดจนเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กได้

การประชุม ข้าราชการ พนักงาน เพื่อสรุปรายงานสถานะงบประมานประจำเดือนของเทศบาลตำบลวังม่วง ให้พนักงานรับทราบข้อมูล และแนวทางดำเนินการต่อไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลวังม่วง โดย นายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง นายสมชาติ หมวกเหล็ก สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และนายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดการประชุม ข้าราชการ พนักงาน เพื่อสรุปรายงานสถานะงบประมานประจำเดือนของเทศบาลตำบลวังม่วง ให้พนักงานรับทราบข้อมูล และแนวทางดำเนินการต่อไป

การประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างชัดเจน

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลวังม่วง โดย สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และนายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดการประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างชัดเจน

เทศบาลตำบลวังม่วงจัดงานวัน อสม.อำเภอวังม่วง โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การเดินรณรงค์ การฝึกอบรมฯ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังม่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลวังม่วง จัดงานวัน อสม. อำเภอวังม่วง ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การเดินรณรงค์ การฝึกอบรม และกิจกรรมการแสดงของ อสม. ณ อาคารหอประชุมอำเภอวังม่วง โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม. เทศบาลตำบลวังม่วงเข้าร่วมกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังม่วง ในการเสนอรายชื่อเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลวังม่วง โดย สิบเอกธีระศักดิ์ คำภีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง และนายธนวัชร แม้นพยัคฆ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังม่วง ร่วมกับประธานชุมชน และสมาชิกสภาจัด ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังม่วง ในการเสนอรายชื่อเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3เทศบาลตำบลวังม่วง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้1. ประเด็นในเรื่องการมีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังม่วง ในการเสนอรายชื่อ เด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลวังม่วง2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมมีผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน เป็นคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังม่วง เพื่อหารือเสนอรายชื่อเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี3. ผลจากการมีส่วนร่วมรายชื่อเด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 ราย และผู้พิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจำนวน 1 ราย4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเทศบาลตำบลวังม่วงได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฯ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ต่อไป

การประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา หัวข้อ No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดการประชุม ข้าราชการ พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา

1 2