โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลวังม่วง
นำโดยนายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง จัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

Facebook Comments Box