กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังม่วง ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมโดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม การสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยวิธีการดูและการคลำ การฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

Facebook Comments Box